site-logo-small

consent

De organisatie van Zandroos

Binnen Zandroos werken we met de  Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM).

De vier basisregels van de SKM zijn: 1. Het consentbeginsel regeert de besluitvorming, 2. Zandroos is opgebouwd uit  kringen,  3. Elke kring zit met  twee personen  in de overkoepelende Topkring,  
4. Taakverdeling  gebeurt volgens een sociocratische verkiezing.

1.Besluitvorming
De sociocratische manier van vergaderen en besluitvorming gebruikt drie basisprincipes:
– Mensen zijn unieke personen en gelijkwaardig bij de besluitvorming.
– Om die gelijkwaardigheid te krijgen, worden besluiten genomen volgens het
 “consentbeginsel”.
– Bij het consentbeginsel kan een besluit pas worden genomen, als niemand een
  beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen dat besluit.


Sociocratische besluitvorming zorgt voor:

 • Betrokkenheid
 • Open sfeer
 • Beroep op ieders creativiteit om verschillende belangen op elkaar af te stemmen
 • Gelijkwaardige besluitvorming
 • Een prettige manier om samenwerken en -leven vorm te geven
 • Betere besluiten in plaats van regelmatige conflicten
 • De mogelijkheid om iedereen recht te doen, ook al zijn er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een onderwerp/thema
 • Het creëren van draagvlak, omdat met behulp van ieders argumenten tot een besluit wordt gekomen
 • Het zoeken naar betere besluiten op basis van argumenten
 • Herzien van beslissingen als nieuwe argumenten daar aanleiding voor geven

 

Het leuke van het besluiten met consent is, dat men ook met consent  kan besluiten dat  een beslissing  op een andere manier wordt genomen, bv met meerderheid van stemmen of dat één persoon de knoop moet doorhakken. Voorafgaande aan de besluitvorming  worden  eerst een paar rondes gehouden, waarbij ieder zijn mening kan geven:  een verkennende ronde, een meningvormende ronde en tenslotte de beslissende ronde. Als het nodig is kan er nog een ronde gehouden worden. Dat lijkt heel tijdrovend en bewerkelijk, maar in de praktijk blijkt het best snel te gaan. Er ontstaat namelijk niet gauw een discussie.

 1. Kringen
  Het hoogste orgaan binnen Zandroos  is de Algemene Zandroos Kring (AZK), die bestaat uit alle leden en aspirantleden. In deze kring worden de besluiten genomen die in de andere kringen als voorstellen aan de AZK worden voorbereid.

Zandroos kent drie kringen en een  Projectteam met specifieke doelstellingen/ taken, te weten:
a. De Kring Economie, die zich vooral verdiept in de  juridische, financiële en administratieve besognes van Zandroos. De kring zoekt b.v. uit welke mogelijkheden er voor Zandroos zijn om in aanmerking te komen voor subsidies. De procedure  voor het toewijzen van woningen hoort ook tot de taken van deze kring ( met name het bewaken van de leeftijdsopbouw) evenals de ledenadministratie . Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door het Projectteam en de Topkring.

 1. de Kring Gemeenschapsvorming, die zich ten doel heeft gesteld te werken aan  “verbinding”, binnen Zandroos,  met de natuur, met het dorp en de rest van de wereld daarbuiten.  Gemeenschapsvorming organiseert onze activiteiten en kampeerweekenden. De kring werkt ook aan het huishoudelijk reglement van onze vereniging . Een subkring is de Commissie Welkom, die verantwoordelijk is voor het ontvangen en informeren van belangstellenden en het toepassen van de lidmaatschapsprocedure.
 2. de Kring Duurzaamheid, die zich in eerste instantie verdiept in de duurzame aspecten van de woningen en voorstellen doet aan de AZK voor mogelijke oplossingen voor onze woningen. De Kring  wil er voor zorgen dat de bewoners van Zandroos er met elkaar een duurzame leefstijl met een zo klein mogelijke voetafdruk op na (kunnen) houden als we eenmaal als groep wonen.
 3. Het Projectteam, dat in deze fase de taak heeft te onderhandelen over de locatie in Diever  en de haalbaarheid van onze plannen op die plek te onderzoeken. Het team wordt hierin bijgestaan door onze bouwkundige projectadviseur Harry Mars. Het Projectteam heeft mandaat voor het voeren van onderhandelingen met de Gemeente en andere instanties.
 4. Topkring
  Elke kring heeft een kartrekker, die in de betreffende kring het beleid van Zandroos bewaakt en daarom ook lid is van de Topkring. De kringen hebben ook  een vertegenwoordiger. Deze deelt in de Topkring wat er in zijn eigen kring leeft en wat die kring van de Topkring vraagt. Verder heeft elke kring een gespreksleider die de vergaderingen voorbereidt en voorzit.
  De Topkring  is de overkoepelende kring, waarin  de andere kringen vertegenwoordigd zijn en waarin ook de officiële bestuursleden van Zandroos zitten. In zijn geheel vervult de Topkring de functie van bestuur binnen Zandroos en naar buiten toe doet het dagelijks bestuur dat.  In de Topkring wordt het algemene beleid voorbereid en als voorstellen geformuleerd naar de AZK.  De Topkring regelt ook  de verdeling van de taken over de kringen.

4.Wie doet wat?   
De methode om iemand te kiezen voor een bepaalde taak geeft de leden en aspirantleden  in een eerste ronde de kans om aan te geven, waarom men  iemand nu juist geknipt vindt voor die taak.  Iedereen is in principe kandidaat en je hoeft pas als je gekozen bent voor een bepaalde taak te laten weten of je die ook op je wilt nemen. Intussen heb je dan wel gehoord wat de anderen zien als jouw kwaliteiten. Dat kan een goede stimulans zijn op de taak ook daadwerkelijk op je te nemen.